วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สำหรับผู้ถือบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน (บัตร 10 ปี)

เริ่มเปิดดำเนินการให้คนต่างด้าวที่ได้รับการสำรวจ เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลและได้รับบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน (บัตร 10 ปี) ในการขอใบอนุญาตทำงานได้แล้ว ซึ่งคนต่างด้าวที่ได้รับการสำรวจเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติบุคคล และได้รับบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขออนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการส่งกลับและกำหนดพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2552 และเป็นคนต่างด้าวตามมาตรา 13(2) แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง แต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ขณะนี้ ประกาศกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อรอการส่งกลับและอนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม เพื่อไปทำงาน คนต่างด้าวจึงสามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอแจ้งให้คนต่างด้าวที่ถือบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน (บัตร 10 ปี) ได้รับทราบและเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ดังนี้
เอกสารหลักฐานของคนต่างด้าว

1. สำเนาทะเบียนประวัติ และ/หรือ บัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน และลงลายมือชื่อ และ/หรือ ลายพิมพ์นิ้วมือ พร้อมแสดงหลักฐานตัวจริงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาหนังสืออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมตามแบบที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนด ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2552 พร้อมแสดงหลักฐานตัวจริงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ จำนวน 1 ฉบับ
3. หากไม่แสดงหลักฐานตัวจริงตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่จะไม่ดำเนินการออกใบอนุญาตทำงานให้
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
5. ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
6. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยบริการย่อย (ร้านอาหารนิวช้างเผือกเดิม)
หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 223855053 – 223855 ทุกวันเวลาราชการ
http://www.oknation.net/blog/Lotteryระยะเวลาการอนุญาต

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว จะพิจารณาให้ตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 1 ปี และให้มีอายุเท่าระยะเวลาที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรในขณะออกใบอนุญาติทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอื่น (มาตรา 10 ) จะได้รับอนุญาติตามระยะเวลา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 12 ซึ่งสามารถทำงานได้ 27 อาชีพ ตามที่รัฐมนตรีกำหนดมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี กรณีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวโดยไม่มีกำหนดเวลาแน่นอน ให้มีอายุสามสิบวันนับแต่วันออกใบอนุญาต

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การให้บริการงาน ต่างด้าวมาตรา 13 (คนบนพื้นที่สูง) บัตรสีต่างๆ


การให้บริการงาน ต่างด้าวมาตรา 13 (คนบนพื้นที่สูง) บัตรสีต่างๆ

- การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว (กรณียื่นทำใหม่) ต.ท.8

- การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ต.ท.5

- การยื่นคำขอเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน ต.ท.7

- การยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงาน (กรณีชำรุดหรือสุญหาย) ต.ท.6

- การยื่นคำร้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตทำงาน


==========================================


การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแรงงาน ต่างด้าว (กรณียื่นทำใหม่) ต.ท.8

เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่น ต.ท.8

เอกสารหลักฐานของลูกจ้าง (แรงงานต่างด้าว)


- กรอกแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ต.ท.8 ให้เรียบร้อย
- สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลบนพื้นที่สูง, จีนฮ่อ, ไทยลื้อ, ไทยใหญ่, ผู้หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า (พร้อมบัตรตัวจริง)
- สำเนาแบบพิมพ์ประวัติ (บุคคลบนพื้นที่สูง, ชุมชนบนพื้นที่สูง, จีนฮ่อ, จีนฮ่ออิสระ,ผู้หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า)
- สำเนาหนังสืออนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม (อำเภอ) กรณียื่นขอทำงานนอกพื้นที่ที่ออกบัตรประจำตัว
- ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 6 เดือน
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- หนังสือมอบอำนาจ พร้อมทั้งติดอากรแสดมป์ 10 บาท (กรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถดำเนินการยื่นคำขอได้)


เอกสารหลักฐานของนายจ้าง

- หนังสือรับรองการจ้างปัจจุบัน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด
- สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน (อายุไม่เกินเดือน)
- เอกสารหลักฐานประกอบกิจการ เพื่อใช้ในการจ้างแรงงานต่างด้าว เช่น สัญญารับเหมาก่อสร้าง สัญญาเช่า เป็นต้น
- แผนที่ตั้งแสดงสถานที่ที่จะทำงานของแรงงานต่างด้าว


==========================================


การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ต.ท.5

เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่น ต.ท.5

เอกสารหลักฐานของลูกจ้าง (แรงงานต่างด้าว)

- กรอกแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ต.ท.5 ให้เรียบร้อย
- ใบอนุญาตทำงานเดิม (บัตรตัวจริง)
- สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลบนพื้นที่สูง, จีนฮ่อ, ไทยลื้อ, ไทยใหญ่, ผู้หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า (พร้อมบัตรตัวจริง)
- สำเนาแบบพิมพ์ประวัติ (บุคคลบนพื้นที่สูง, ชุมชนบนพื้นที่สูง, จีนฮ่อ, จีนฮ่ออิสระ, ผู้หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า)
- สำเนาหนังสืออนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม (อำเภอ) กรณียื่นขอทำงานนอกพื้นที่ที่ออกบัตรประจำตัว
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- หนังสือมอบอำนาจ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถมาดำเนินการยื่นคำขอได้)

เอกสารหลักฐานของนายจ้าง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด
- สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
- เอกสารหลักฐานประกอบกิจการ เพื่อใช้ในการจ้างแรงงานต่างด้าว เช่น สัญญารับเหมาก่อสร้าง สัญญาเช่า เป็นต้น==========================================


การยื่นคำขอเพิ่มหรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน ต.ท.7

เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่น ต.ท.7
(*หมายเหตุสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่ทำงานได้ไม่เกิน 3 ที่*)


- กรอกแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ต.ท.7 ให้เรียบร้อย
- สำเนาใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว
- สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลบนพื่นที่สูง, จีนฮ่อ, ไทยลื้อ, ไทยใหญ่, ผู้หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า (พร้อมบัตรตัวจริง)
- สำเนาแบบพิมพ์ประวัติ (บุคคลบนพื้นที่สูง, ชุมชนบนพื้นที่สูง, จีนฮ่อ, จีนฮ่ออิสระ, ผู้หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า)
- สำเนาหนังสืออนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม (อำเภอ) กรณียื่นขอทำงานนอกพื้นที่ที่ออกบัตรประจำตัว
- หนังสือมอบอำนาจ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถมาดำเนินการยื่นคำขอได้)

เอกสารหลักฐานของนายจ้าง

- หนังสือรับรองการจ้างปัจจุบัน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด
- สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
- หลักฐานประกอบการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่ที่ทำงาน เช่น สัญญารับเหมาก่อสร้าง, สัญญาเช่า
- แผนที่ตั้งแสถงสถานที่ที่จะทำงานของแรงงานต่างด้าว==========================================


การยื่นคำขอรับใบแทน อนุญาตทำงาน (กรณีชำรุดหรือสูญหาย ) ต.ท.6

เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่น ต.ท.6

- กรอกแบบฟอร์ม ต.ท.6 ให้เรียบร้อย
- ใบอนุญาตทำงานเดิม (กรณีชำรุด)
- ใบบันทึกประจำวัน (ใบแจ้งความกรณีใบอนุญาตทำงานสูญหาย)
- สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลบนพื้นที่สูง, จีนฮ่อ, ไทยลื้อ, ไทยใหญ่, ผู้หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า (พร้อมบัตรตัวจริง)
- รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

==========================================

อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ของแรงงาน ต่างด้าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทำงานของแรงงานต่างด้าว สำหรับสาขาอาชีพรับจ้างทำงาน โดยใช้กำลังกายเป็นหลักหรือรับจ้างทำงานในบ้าน (กรรมกร และผู้รับใช้ในบ้าน) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป ดังนี้

(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน - ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกินสามเดือน ฉบับละ 225 บาท ค่ายื่นคำขอ 100 บาท - ใบอนุญาตที่มีอายุเกินสามเดือนแต่ไม่เกินหกเดือน ฉบับละ 450 บาท ค่ายื่นคำขอ 100 บาท - ใบอนุญาตที่มีอายุเกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี ฉบับละ 900 บาท ค่ายื่นคำขอ 100 บาท - ใบอนุญาตที่มีอายุเกินหนึ่งปี ให้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับระยะเวลาที่เกินหนึ่งปี
เพิ่มขึ้นตามอัตรา ในข้อ 1) 2) และ 3)


(2) ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต (กรณีใบอนุญาตทำงานสูญหาย) ฉบับละ 200 บาท
ค่ายื่นคำขอ 100 บาท

(3) ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนลักษณะงาน ครั้งละ 900 บาท ค่ายื่นคำขอ 100 บาท

(4) ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนนายจ้าง ครั้งละ 900 บาท ค่ายื่นคำขอ 100 บาท

(5) ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงาน ครั้งละ 900 บาท
ค่ายื่นคำขอ 100 บาท

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

รีบยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน ด่วน..!!!!


แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ
วันที่ 20 ม.ค. 53 และ 28 ก.พ. 53
รีบยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน ด่วน..!!!!
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 19 มกราคม 2553 เห็นชอบ การขยายเวลาการ พิสูจน์สัญชาติ และการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวให้แก่แรงงาน ต่างด้าวหลบ หนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งใบอนุญาตทำงานหมด อายุ วันที่ 20 มกราคม 2553 และ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ได้แจ้งความประสงค์เข้า รับการพิสูจน์สัญชาติ โดยขยายเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่ว คราวเพื่อรอการส่งกลับไม่เกิน 2 ปี สิ้น สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น

สำหรับแรงงาน ต่างด้าวใบอนุญาตทำงาน หมดอายุวันที่ 20 มกราคม 2553 และ วัน ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 สามารถดำเนินการขอรับใบ อนุญาตทำงานได้ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 โดยเปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้ยื่น แบบขอรับการพิสูจน์สัญชาติ สามารถยื่นได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 เท่านั้น
การยื่นขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว
การยื่นขอใบอนุญาตทำงาน
ของแรงงานต่างด้าว

1.คนต่างด้าวที่ยังไม่ ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงาน ให้ปฏิบัติดังนี้
1.1.ติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยประจำประเทศที่คนต่างด้าวอาศัย อยู่ เพื่อขอคำแนะนำและขออนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (NON-IMMIGRANT VISA) 1.2.ให้นายจ้างในราชอาณาจักรยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานแทน (แบบ ตท.3) และเมื่อได้รับแจ้งการอนุญาตแล้ว คนต่างด้าวจึงเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อรับใบอนุญาตและทำงานได้

2.คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงาน ต้องปฏิบัติดังนี้

2.1.คนต่างด้าวที่จะขออนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอื่น เช่น พระราชบัญญัตปิโตรเลียม พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน (แบบ ตท. 1) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เข้ามาในราชอาณาจักรหรือ 30 วัน นับแต่วันที่ทราบการได้รับอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมายนั้น ๆ โดยในระหว่างขอรับใบอนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอทำงานไปพลางก่อนได้ ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท (มาตรา 35)

2.2.คนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาใน ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทางผ่าน และไม่เป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ หรือต้องห้ามตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด จะทำงานได้ต่อเมื่อได้รับ ใบอนุญาตทำงานแล้วเท่านั้น โดยยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานตามแบบ ตท. 2 (มาตรา 7, 11)ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 34)

คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม

กำหนดโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามและเงื่อนไข ของคนต่างด้าว ซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทำงาน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2522 มีดังนี้

1. มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขอรับใบอนุญาต ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว ภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

2. คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า เมืองเพื่อทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน มีระยะเวลาการทำงานไม่เกิน 15 วัน จะทำงานได้เมื่อได้มีหนังสือแจ้งให้อธิบดี หรือเจ้าพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมายทราบ (มาตรา 7) งานอันจำเป็นและเร่งด่วน ออกโดยระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำขออนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2537 จะอนุญาตให้ คนต่างด้าวทำงานในหมวดอาชีพต่าง ๆ แต่ไม่เกิน 15 วัน ดังนี้

งานบริหารงานและวิชาการ งานด้านเทคนิค งานจัดหางานต่างประเทศ งานเบ็ดเตล็ด งานที่อธิบดี หรือเจ้าพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมาย เห็นควรรับแจ้งเป็นกรณีพิเศษตามความจำเป็นในขณะนั้น

3. คนต่างด้าวตามมาตรา 12 ส่วนใหญ่เป็นการขออนุญาตตามมาตรา 12 (2) คือ คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และอยู่ในระหว่างรอการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร ต้องปฏิบัติดังนี้

3.1 กรณีประสงค์จะทำงานภายในเขตจังหวัด ให้ยื่นคำขอตามแบบ ตท. 8 พร้อมบัตรอนุญาตออกโดยกระทรวงมหาดไทย

3.2 กรณีขออนุญาตออกนอกพื้นที่ คนต่างด้าวต้องยื่นขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่ตนอยู่ เพื่ออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด และหากจะทำงานคนต่างด้าวจะต้องขอรับใบอนุญาตทำงาน (แบบ ตท. 8) จึงจะทำงานได้

ปัจจุบันรัฐมนตรีได้ ออกประกาศกำหนดงานที่ให้คนต่างด้าวตามมาตรา 12 ทำงานได้รวม 27 อาชีพ และให้คนต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า เมือง ซึ่งได้รับอนุญาตให้ ้ประกันตัวจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2543 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2543 และอยู่ระหว่างรอการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร จำนวน 106,684 คน ทำงานได้เฉพาะงานกรรมกร ในพื้นที่ 37 จังหวัด 18 ประเภทกิจการ


ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน

___CLICK___ประเภทแรงงานต่างด้าว และ คนต่างด้าวประเภทแรงงานต่างด้าว

พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 (เริ่มใช้บังคับวันที่ 22 กรกฎาคม 2521) ได้กำหนดไว้ว่า คนต่างด้าวจะทำงานได ้เมื่อได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางาน หรือ เจ้าพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมายเท่านั้น
คนต่างด้าวหมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ทำงาน หมายถึง การทำงานโดยใช้กำลังกายหรือความรู้ด้วยประสงค์ค่าจ้าง หรือประโยชน์อื่นใดหรือไม่ก็ตาม คนต่างด้าวที่มีสิทธิขออนุญาตทำงาน ได้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 1.ประเภทชั่วคราว คือ คนต่างด้าวทั่วๆไป (ตามมาตรา 7) หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และ คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (NON–IMMIGRANT VISA)

2.ประเภทส่งเสริมการลงทุน คือ คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริม การลงทุน หรือตามกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับคนต่างด้าวในลักษณะเดียวกัน เช่น พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม (ตามมาตรา 10)

3.ประเภทมาตรา 12 คือ คนต่างด้ าวตามมาตรา 12 ซึ่งมี 4 กรณี คือ

3.1 คนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใดแทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ

3.2 คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และอยู่ในระหว่างรอการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร เช่น พวกญวณอพยพ ลาวอพยพ เนปาลอพยพ พม่าพลัดถิ่น หรือคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2543

3.3 คนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักร แต่ไม่ได้รับสัญชาติไทย ตามประกาศคณะปฏิวัต ิ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2539 หรือตามกฎหมายอื่น เช่น บุคคลที่เกิดภายหลังวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ซึ่งเป็นวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้

3.4 คนต่างด้าวโดยผลของการถูกถอนสัญชาติ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515

4. ประเภทตลอดชีพ หมายถึง คนต่างด้าวผู้ซึ่งได้รับอนุญาตทำงานตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 322 ข้อ 10 (1) มีสาระสำคัญว่าใบอนุญาตที่ออกให้แก่คนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราช อาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและทำงานอยู่แล้วก่อนวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ให้ใช้ได้ตลอดชีวิตของคนต่างด้าวนั้น เว้นแต่คนต่างด้าวจะเปลี่ยนอาชีพใหม่ประเภทคนต่างด้าว

1.คนต่างด้าวทั่วๆ ไป (ตามมาตรา 7) หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (NON -IMMIGRANT VISA) เช่น เข้ามาทำธุรกิจหรือเข้ามาศึกษา

2.คนต่างด้าวที่ได้ รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับคนต่างด้าวในลักษณะเดียวกัน เช่น พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม (ตามมาตรา 10)

3.คนต่างด้าวตามมาตรา 12
หมายถึง คนต่างด้าว 4 ประเภท คือ

3.1 คนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ณ ที่แห่งใด แทนการเนรเทศหรืออยู่ในระหว่างรอการเนรเทศ

3.2 คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และอยู่ในระหว่างรอการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร เช่น พวกญวณอพยพ, ลาวอพยพ, เนปาลอพยพ, พม่าพลัดถิ่น หรือคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2539 เป็นต้นไป

3.3 คนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักร แต่ไม่ได้รับสัญชาติไทย ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 หรือตามกำหนดอื่น เช่น บุคคลที่เกิดภายหลังวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ซึ่งเป็นวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว มีผลบังคับใช้

3.4 คนต่างด้าวโดยผลของการถูกถอนสัญชาติ ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515