วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การให้บริการงาน ต่างด้าวมาตรา 13 (คนบนพื้นที่สูง) บัตรสีต่างๆ


การให้บริการงาน ต่างด้าวมาตรา 13 (คนบนพื้นที่สูง) บัตรสีต่างๆ

- การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว (กรณียื่นทำใหม่) ต.ท.8

- การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ต.ท.5

- การยื่นคำขอเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน ต.ท.7

- การยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงาน (กรณีชำรุดหรือสุญหาย) ต.ท.6

- การยื่นคำร้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตทำงาน


==========================================


การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแรงงาน ต่างด้าว (กรณียื่นทำใหม่) ต.ท.8

เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่น ต.ท.8

เอกสารหลักฐานของลูกจ้าง (แรงงานต่างด้าว)


- กรอกแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ต.ท.8 ให้เรียบร้อย
- สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลบนพื้นที่สูง, จีนฮ่อ, ไทยลื้อ, ไทยใหญ่, ผู้หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า (พร้อมบัตรตัวจริง)
- สำเนาแบบพิมพ์ประวัติ (บุคคลบนพื้นที่สูง, ชุมชนบนพื้นที่สูง, จีนฮ่อ, จีนฮ่ออิสระ,ผู้หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า)
- สำเนาหนังสืออนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม (อำเภอ) กรณียื่นขอทำงานนอกพื้นที่ที่ออกบัตรประจำตัว
- ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 6 เดือน
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- หนังสือมอบอำนาจ พร้อมทั้งติดอากรแสดมป์ 10 บาท (กรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถดำเนินการยื่นคำขอได้)


เอกสารหลักฐานของนายจ้าง

- หนังสือรับรองการจ้างปัจจุบัน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด
- สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน (อายุไม่เกินเดือน)
- เอกสารหลักฐานประกอบกิจการ เพื่อใช้ในการจ้างแรงงานต่างด้าว เช่น สัญญารับเหมาก่อสร้าง สัญญาเช่า เป็นต้น
- แผนที่ตั้งแสดงสถานที่ที่จะทำงานของแรงงานต่างด้าว


==========================================


การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ต.ท.5

เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่น ต.ท.5

เอกสารหลักฐานของลูกจ้าง (แรงงานต่างด้าว)

- กรอกแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ต.ท.5 ให้เรียบร้อย
- ใบอนุญาตทำงานเดิม (บัตรตัวจริง)
- สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลบนพื้นที่สูง, จีนฮ่อ, ไทยลื้อ, ไทยใหญ่, ผู้หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า (พร้อมบัตรตัวจริง)
- สำเนาแบบพิมพ์ประวัติ (บุคคลบนพื้นที่สูง, ชุมชนบนพื้นที่สูง, จีนฮ่อ, จีนฮ่ออิสระ, ผู้หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า)
- สำเนาหนังสืออนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม (อำเภอ) กรณียื่นขอทำงานนอกพื้นที่ที่ออกบัตรประจำตัว
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- หนังสือมอบอำนาจ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถมาดำเนินการยื่นคำขอได้)

เอกสารหลักฐานของนายจ้าง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด
- สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
- เอกสารหลักฐานประกอบกิจการ เพื่อใช้ในการจ้างแรงงานต่างด้าว เช่น สัญญารับเหมาก่อสร้าง สัญญาเช่า เป็นต้น==========================================


การยื่นคำขอเพิ่มหรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน ต.ท.7

เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่น ต.ท.7
(*หมายเหตุสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่ทำงานได้ไม่เกิน 3 ที่*)


- กรอกแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ต.ท.7 ให้เรียบร้อย
- สำเนาใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว
- สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลบนพื่นที่สูง, จีนฮ่อ, ไทยลื้อ, ไทยใหญ่, ผู้หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า (พร้อมบัตรตัวจริง)
- สำเนาแบบพิมพ์ประวัติ (บุคคลบนพื้นที่สูง, ชุมชนบนพื้นที่สูง, จีนฮ่อ, จีนฮ่ออิสระ, ผู้หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า)
- สำเนาหนังสืออนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม (อำเภอ) กรณียื่นขอทำงานนอกพื้นที่ที่ออกบัตรประจำตัว
- หนังสือมอบอำนาจ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีที่ลูกจ้างไม่สามารถมาดำเนินการยื่นคำขอได้)

เอกสารหลักฐานของนายจ้าง

- หนังสือรับรองการจ้างปัจจุบัน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด
- สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
- หลักฐานประกอบการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่ที่ทำงาน เช่น สัญญารับเหมาก่อสร้าง, สัญญาเช่า
- แผนที่ตั้งแสถงสถานที่ที่จะทำงานของแรงงานต่างด้าว==========================================


การยื่นคำขอรับใบแทน อนุญาตทำงาน (กรณีชำรุดหรือสูญหาย ) ต.ท.6

เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่น ต.ท.6

- กรอกแบบฟอร์ม ต.ท.6 ให้เรียบร้อย
- ใบอนุญาตทำงานเดิม (กรณีชำรุด)
- ใบบันทึกประจำวัน (ใบแจ้งความกรณีใบอนุญาตทำงานสูญหาย)
- สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลบนพื้นที่สูง, จีนฮ่อ, ไทยลื้อ, ไทยใหญ่, ผู้หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า (พร้อมบัตรตัวจริง)
- รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

==========================================

3 ความคิดเห็น:

 1. ผมเป็นนายจ้างที่มีลูกจ้างเป็นคนพื้นที่สูงซึ่งต้องขออนุญาตออกนอกพื้นที่เพื่อมาทำงาน แต่ปัญหามีอยู่ว่าการขอต่อใบอนุญาตออกนอกพื้นที่เพื่อทำงานทางอำเภอแจ้งว่าวันที่หมดอายุขอใบออกนอกพื้นที่และใบอนุญาตทำงานของกรมแรงงานจะต้องตรงกันดังนั้นจะต้องต่อใบอนุญาตทำงานที่กรมแรงงานก่อนถึงจะต่ออายุใบออกนอกพื้นที่ที่อำเภอได้ และถ้าหากว่าใบออกนอกพื้นของทางอำเภอหมดอายุก่อนล่วงหน้าหลายวันหรือระยะเวลาเกือบ 1 เดือน แรงงานก็จะต้องต่อใบอนุญาตทำงานก่อนจึงจะไปต่อใบออกนอกพื้นที่ได้ ซึ่งทางกรมแรงงานก็ไม่ยินยอมให้ต่อใบอนุญาตทำงานก่อนล่วงเป็นเวลานาน ดังนั้นทางอำเภอจึงแจ้งว่าทางอำเภอจะให้ต่อใบออกนอกพื้นที่ได้แค่วันที่หมดอายุของใบอนุญาตทำงานของกรมแรงงานเท่านั้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้ทั้งตัวลูกจ้างเองและตัวนายจ้างได้รับความเสียหายด้วย เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ลูกจ้างก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการเดินทางกลับไปขออนุญาตหลายครั้งติดต่อกันในช่วงระยะเวลาไม่กี่วัน หรือไม่ถึงเดือน เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลา รวมถึงนายจ้างก็ไม่สามารถดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่น หรือเต็มกำลังการผลิต ด้วยเหตุว่าลูกจ้างเดินทางกลับไปขออนุญาตแต่ละครั้งใช้เวลาหลายวัน ทำให้เกิดความเสียหายกับธุรกิจ สุดท้ายกิจการต้องสะดุดเพราะการเงินสะดุด และอาจทำเกิดการหมุนเงินไม่ทัน และทำให้อาจต้องเลิกกิจการได้ในที่สุด (คิดอย่างเป็นกลางว่า ถ้าหากนายจ้างมีลูกจ้างพื้นที่สูงหลายคนในกิจการเดียว และต้องกลับไปขออนุญาตออกนอกพื้นที่คราวละหลาย ๆ คน)การกระทำเช่นนี้ของทางอำเภอทำถูกต้องแล้วใช่ไหม และนายจ้างจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบต่อสิ่งที่ผิดพลาดนี้ทั้งหมดใช่หรือไม่ ทั้ง ๆ ที่บอกว่านายจ้างคือบุคคลธรรมดา แต่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรของรัฐทุกเรื่อง ถูกต้องแล้วใช่หรือไม่

  ตอบลบ
 2. เห็นด้วยกับคุณ เพราะตนเองก็มีพนักงานพม่าเกิดในประเทศไทยที่ต้องต่ออายุใบทำงานทุกๆ 6เดือน รายจา่ยทั้งลูกจ้าง และนายจ้างมากมาย การงานก็ไม่ต่อเนื่องเพราะเสียเวลาไป/กลับ
  ที่ต้องจ้างพม่าเพราะคนไทยไม่ทำงาน ประกาศหาคนไทยมา หลายเดือน พอมาทำไม่นานก็ต้องกลับบ้าน สงกรานต์บ้าง ปีใหม่บ้าง รัฐบาลไม่เข้าใจนายจ้างสำหรับกิจการขนาดย่อมเลย

  ตอบลบ
 3. อยากทราบอาชีพต้องห้ามของคนพื้นที่สูง
  และคนต่างด้าวที่ไม่สามารถขออนุญาตทำงานได้

  ตอบลบ